Home » SINH VIÊN » THÔNG BÁO V/v Áp dụng các hình thức kỷ luật đối với SV không tham gia BHYT năm 2017

THÔNG BÁO V/v Áp dụng các hình thức kỷ luật đối với SV không tham gia BHYT năm 2017

Danh sách SV không tham gia BHYT năm 2017: xem tại đây.