Thông báo xét tuyển ĐH hệ chính quy đợt 1 năm 2016

Th?i gian nh?n h? s? ??ng ký xét tuy?n: T? ngày 01/08/2016 ??n h?t ngày 12/08/2016, trong gi? hành chính (c? Th? B?y và Ch? Nh?t)

  • ??i v?i h? s? g?i qua ???ng B?u ?i?n, th?i gian ???c tính theo d?u b?u ?i?n trên phong bì th?.
  • ??i v?i thí sinh ??ng ký xét tuy?n tr?c tuy?n thì h? th?ng ??ng ký xét tuy?n tr?c tuy?n s? k?t thúc tr??c 1 ngày (h?t ngày 11/08/2016).
Các b?n thí sinh vui lòng xem thông tin chi ti?t: t?i ?ây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.