Home » SINH VIÊN » Thông tin thực tâp - tuyển dụng » Thông tin tuyển dụng: KDDI – Ho Chi Minh Global Network Operations Center tuyển dụng kỹ sư