THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

Ngành

K? Thu?t ?i?n T? Truy?n Thông

H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông

(Tên ti?ng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology, vi?t t?t: PTIT)

Mã tr??ng: BVS

C? s? ?ào t?o Phía Nam

??a ch?: S? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh

http://tuyensinh.ptit.edu.vn 

?T: (028) 38297220; Fax: (028) 39105510

 • Mã ngành: 7520207
 • Th?i gian ?ào t?o: 4.5 n?m
 • Kh?i l??ng ki?n th?c: 145 tín ch?
 • Chi tiêu n?m 2018: 120
 • ?i?m trúng tuy?n: 2015 (19.75), 2016 (19.0), 2017 (19.5)
 • Khoa ph? trách: Khoa Vi?n Thông 2
 • Website Khoa: ft.ptithcm.edu.vn

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông là tr??ng ??i h?c công l?p tr?c thu?c B? Thông tin và Truy?n thông bao g?m C? s? ?ào t?o t?i Hà N?i và Thành ph? H? Chí Minh, các Vi?n nghiên c?u khoa h?c – chuy?n giao công ngh? ??u ngành trong l?nh v?c vi?n thông, công ngh? thông tin, truy?n thông và kinh t? chuyên ngành. 

H?c vi?n là c? s? ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và công ngh? có c? c?u ?a ngành, ?a l?nh v?c, ch?t l??ng cao, trong ?ó t?p trung vào l?nh v?c Vi?n thông, Công ngh? thông tin và Truy?n thông (ICT – luôn là th? m?nh c?a H?c vi?n v?i h?n 20 n?m kinh nghi?m g?n k?t gi?a  ?ào t?o v?i nghiên c?u khoa h?c và doanh nghi?p); có ch??ng trình, n?i dung, ph??ng pháp ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c tiên ti?n; có ??i ng? cán b? gi?ng d?y, nghiên c?u trình ?? cao; có ??i ng? cán b? qu?n lý chuyên nghi?p và ??ng b?; k?t h?p ch?t ch? gi?a ?ào t?o v?i nghiên c?u khoa h?c và tri?n khai ?ng d?ng, gi?a khoa h?c và công ngh? ?? ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao và b?i d??ng nhân tài khoa h?c, công ngh?; ??nh h??ng phát tri?n thành ??i h?c nghiên c?u ngang t?m v?i các ??i h?c có uy tín trong khu v?c và trên th? gi?i.

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ho?t ??ng theo c? ch? t? ch?, t? ch?u trách nhi?m cao; ch?u s? qu?n lý Nhà n??c c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? giáo d?c và ?ào t?o, c?a B? Thông tin và Truy?n thông v? c? c?u t? ch?c và chuyên môn theo quy ??nh c?a Chính ph?. Các c? s? ?ào t?o, vi?n nghiên c?u, trung tâm b?i d??ng ?ào t?o b?i d??ng ng?n h?n thu?c H?c vi?n có quy?n t? ch? cao, co? t? cách pha?p nhân ???c quy ??nh trong Lu?t Giáo d?c, Lu?t Giáo d?c ??i h?c.

T?ng quan v? ngành

Ngành k? thu?t ?i?n t? truy?n thông là m?t ngành r?t quan tr?ng, ?óng vai trò to l?n trong vi?c cung c?p nhân l?c cho vi?c ??m b?o và phát tri?n các h? th?ng thông tin qu?c gia, ph?c v? nhu c?u trao ??i thông tin c?a con ng??i.

Ngành k? thu?t ?i?n t? truy?n thông dành cho sinh viên có s? thích và ?am mê làm vi?c trong l?nh v?c công ngh? vi?n thông và thông tin bao g?m nghiên c?u, ch? t?o, thi?t k?, v?n hành, b?o d??ng, các th?ng truy?n d?n thông tin, h? th?ng vô tuy?n, h? th?ng thông tin di ??ng, h? th?ng x? lý tín hi?u âm thanh, hình ?nh và ?a ph??ng ti?n, v.v. . Ch??ng trình bao g?m các môn h?c liên quan ??n các công ngh? tiêu bi?u nh? thông tin di ??ng và không dây, siêu cao t?n và an-ten, m?ng vi?n thông và m?ng máy tính, phát thanh truy?n hình, x? lý s? tín hi?u.

Ch??ng trình s? ?ào t?o thành nh?ng k? s? có ki?n th?c chuyên môn và tay ngh? cao, có th? hi?u rõ các nguyên lý ho?t ??ng c?a các m?ng vi?n thông, h? th?ng thông tin, có kh? n?ng thi?t l?p m?ng l??i, khai thác v?n hành, nâng c?p các h? th?ng, thi?t b? ?i?n t?-vi?n thông, có th? nghiên c?u, thi?t k? và phát tri?n h? th?ng ?i?n t? ?ng d?ng công ngh? vi?n thông, công ngh? vi m?ch, bán d?n, x? lý tín hi?u và thông tin trong công nghi?p và dân d?ng.

Tri?n v?ng ngh? nghi?p

Sinh viên sau t?t nghi?p có th? làm vi?c t?i các t?p ?oàn, t?ng công ty, các phòng k? thu?t, các vi?n nghiên c?u và các tr??ng ??i h?c v? l?nh v?c ?i?n t? vi?n thông. Các t?p ?oàn và công ty th??ng tuy?n d?ng các k? s? vi?n thông t?t nghi?p t? H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? TP. H? Chí Minh bao g?m: T?p ?oàn B?u chính Vi?n thông Vi?t  Nam (VNPT), T?ng công ty Mobifone, Vinaphone, T?p ?oàn Vi?n thông quân ??i (VIETEL), T?ng công ty Truy?n thông ?a  ph??ng ti?n Vi?t Nam (VTC), T?ng công  ty Hàng không Vi?t Nam, t?p ?oàn FPT, t?p ?oàn CMC, các ?ài truy?n hình, ?ài phát thanh thành ph?và các t?nh (HTV, VTV, VOH).  Các t?p ?oàn, công ty ?a qu?c gia bao g?m: Intel, Misfit, Renasas, TMA.

Theo th?ng kê s? b?:

 • 95% k? s? t?t nghi?p có vi?c làm ?úng chuyên môn sau 3 tháng t?t ngh?p.
 • M?c l??ng trung bình c?a k? s? m?i ra tr??ng theo th?ng kê s? b? n?m 2017 là t? 6 ??n 10 tri?u.

Xem thêm:

[1] https://nld.com.vn/giao-duc/nganh-ky-thuat-dien-tu-truyen-thong-khong-lo-thieu-viec-lam-20170628182631078.htm 

[2] http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/nganh-dien-tu-vien-thong-va-cntt-trong-cach-mang-40-20170717154101454.htm

 

Ph??ng th?c tuy?n sinh & Nguyên t?t xét tuy?n

??i t??ng tuy?n sinh: Các thí sinh ?ã t?t nghi?p Trung h?c ph? thông (theo hình th?c giáo d?c chính quy ho?c giáo d?c th??ng xuyên) ho?c ?ã t?t nghi?p trung c?p (ng??i t?t nghi?p trung c?p nh?ng ch?a có b?ng t?t nghi?p THPT ph?i h?c và ???c công nh?n ?ã hoàn thành các môn v?n hóa THPT theo quy ??nh); và tham d? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2018 v?i các bài thi/môn theo t? h?p t??ng ?ng các ngành c?a H?c vi?n.

Ph?m vi tuy?n sinh: H?c vi?n tuy?n sinh trên ph?m vi c? n??c.

Ph??ng th?c xét tuy?n:

 • H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ch? s? d?ng duy nh?t k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2018 ?? th?c hi?n xét tuy?n thí sinh trúng tuy?n vào ??i h?c;
 • Thí sinh ??ng ký xét tuy?n theo ngành và theo t? h?p các môn thi/bài thi t??ng ?ng (C?t 5 b?ng ch? tiêu d??i ?ây);
 • Không gi?i h?n s? ngành khi thí sinh ??ng ký xét tuy?n nh?ng ph?i s?p x?p nguy?n v?ng theo th? t? ?u tiên t? cao xu?ng th?p (nguy?n v?ng 1 là nguy?n v?ng cao nh?t).

TT

Ngành ?ào t?o

Mã ngành

Ch? tiêu

T? h?p xét tuy?n

 

Trình ?? ??i h?c

 

850

 

1

K? thu?t ?i?n t?, vi?n thông

7520207

120

Toán, Lý, Hóa (mã A00);

Toán, Lý, Anh (mã A01).

 

Ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vào, ?i?u ki?n nh?n ?KXT:

 • Ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vào, H?c vi?n s? thông báo c? th? sau khi có k?t qu? thi THPT qu?c gia n?m 2018;
 • Ngoài ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vào nêu trên, H?c vi?n không s? d?ng thêm b?t k? ?i?u ki?n nào v? ?i?m h?c b? hay k?t qu? h?c t?p THPT tr??c khi xét tuy?n;
 • ?i?u ki?n xét tuy?n khác theo quy ??nh chung c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

T? ch?c tuy?n sinh:

 • Th?i gian xét tuy?n: Theo l?ch xét tuy?n c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o
 • Hình th?c nh?n h? s? ?KXT: Theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o
 • Các ?i?u ki?n xét tuy?n: Không t? ch?c s? tuy?n

 

M?t s? hình ?nh ho?t ??ng c?a sinh viên ngành K? Thu?t ?i?n T? Truy?n Thông