Home » Thông báo nghiên cứu » Thư mời nộp bài Hội nghị Quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT)