[TTTN] THÔNG BÁO CHẤM BÁO CÁO TTTN LỚP TỪ XA HỆ 5 NĂM KHÓA 2012-HỆ 2.5 NĂM KHÓA 2014

Thân g??i sinh viên va? l??p tr???ng.

Khoa thông ba?o nga?y châ?m ba?o ca?o TTTN nh? sau:

  • Nga?y nô?p quyê?n: nga?y 19/10/2016 (n?p trong bu?i sáng t?i Qu?n 1)
  • Nga?y châ?m ba?o ca?o: 8h sa?ng nga?y 21/10/2016 t?i Qu?n 1.
  • Hình th?c thi: v?n ?áp

Phòng và danh sách nhóm: xem t?i ?ây.

L??p tr???ng tâ?p h??p quyê?n ba?o ca?o g??i vê? Khoa (L?u y?: Quyê?n ba?o ca?o pha?i co? ?ê? c??ng ba?n chi?nh + Giâ?y xa?c nhâ?n co? ?o?ng dâ?u ky? tên)

?a?i diê?n VP Khoa VT.