👉 Machine Learning in MATLAB
⏱ Thời gian: 17 Dec 2020 | 14:00 – 17:00 (GMT+8) |
🌏 Địa điểm: ONLINE VIA ZOOM
✏️ Đăng ký: tại đây

👉 Deep Learning Workflows in MATLAB
⏱ Thời gian: 18 Dec 2020 | 14:00 – 17:00 (GMT+8) |
🌏 Địa điểm: ONLINE VIA ZOOM
✏️ Đăng ký: tại đây