Ban Chủ Nhiệm Khoa

Chủ nhiệm khoa: PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động trong Khoa và trực tiếp quản lý:

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
 • Hợp tác quốc tế
 • Chương trình đạo tạo đại học và sau đại học
 • Công tác phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
 • Quan hệ doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh khoa

Điện thoại: 08-3910-1536

Email: baovnq@ptithcm.edu.vn

Phó chủ nhiệm khoa: ThS. Trần Đình Thuần

Phụ trách đào tạo đại học và công tác sinh viên

 • Hoạt động đào tạo đại học các hệ
 • Hoạt động đoàn thể của sinh viên và cựu sinh viên

Điện thoại: 08-3 730 5315

Email: tdthuan@ptithcm.edu.vn

LÃNH ĐẠO KHOA CÁC THỜI KỲ

 • 2011-2016
  • Trưởng Khoa: Thầy Nguyễn Xuân Khánh
  • Phó Trưởng Khoa: Thầy Trần Đình Thuần
  • Phó Trưởng Khoa: Thầy Võ Nguyễn Quốc Bảo
 • 2005-2011
  • Trưởng Khoa: Thầy Nguyễn Xuân Khánh
  • Phó Trưởng Khoa: Thầy Nguyễn Văn Thiên
  • Phó Trưởng Khoa: Thầy Hồ Văn Cừu
 • 1998-2005
  • Trưởng Khoa: Thầy Nguyễn Xuân Khánh
  • Phó Trưởng Khoa: Thầy Nguyễn Văn Thiên
Share