[Thư mời tham gia “Online NAIST Study Abroad Fair 2021” của Nhật Bản]

[Thư mời tham gia “Online NAIST Study Abroad Fair 2021” của Nhật Bản]

Viện Khoa học công nghệ  Nara Institute of Science and Technology (NAIST) của Nhật Bản đang có chương trình “Online NAIST Study Abroad Fair 2021” tổ chức online cho những bạn sinh viên quan tâm và mong muốn được học tập nghiên cứu tại Nhật Bản.

Link kiểm tra thời gian: https://www.naist.jp/dge/en/engagement/timediferences.html

Website: https://www.naist.jp/dge/en/engagement/online_naist_study_abroad_fair_2021.html

Link đăng ký: https://www.naist.jp/dge/en/engagement/NAISTabroadfair2021.html

Facebook: https://www.facebook.com/naist.jp.en

Twitter: https://twitter.com/NAIST_MAIN_EN

Liên hệ:

Dr. Masako Shimamoto/Ms. Junko Ishikawa
Division for Global Education
Nara Institute of Science and Technology

Email:dge@ad.naist.jp

Share