Chuẩn Ngành

Năm 2020:

  • Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz” (06/11/2020): xem ở đây.
  • Thông tư số 34/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz” (06/11/2020): xem ở đây.

Năm 2017:

  • Thông tư số 18/2017/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng” (11/09/2017): xem ở đây.
Share