Chương trình/Quỹ nghiên cứu khoa học trọng điểm

Chương trình 1

Tên chương trình: Chính phủ điện tử KC.36a

Đơn vị chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ

Tham khảo:

Chương trình 2

Tên chương trình: Chương trình KH&CN cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Đơn vị chủ trì: ĐH Quốc gia Hà Nội

Tham khảo: http://taybac.vnu.edu.vn/portal/Home/default.aspx

Chương trình 3

Tên chương trình: Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ Trụ

Đơn vị chủ trì: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tham khảo: 

Chương trình 4

Tên chương trình: Sản phẩm Quốc gia về an toàn thông tin

Đơn vị chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ

Chương trình 5

Tên chương trình: Sản phẩm Công nghệ thông tin trọng điểm

Đơn vị chủ trì: Bộ TT & TT

Chương trình 6

Tên chương trình: Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025

Đơn vị chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ

Tham khảo: http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Bo-KHCN/1CEFF5BB 00564B56A0 7626E6B4E6D664/

Chương trình 7

Tên chương trình: Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển Kinh tế – Xã hội vùng Tây Nguyên

Đơn vị chủ trì: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tham khảo: http://www.vast.ac.vn/cac-chuong-trinh-du-an-quan-trong/1206-chuong-trinh-tay-nguyen-3

Chương trình 8

Tên chương trình: Quỹ R&D của Mobifone

Đơn vị chủ trì: Mobifone

Ghi chú: Quỹ phát triền KHCN (3 – 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp)

Chương trình 9

Tên chương trình: Quỹ R&D của VNPT

Đơn vị chủ trì: VNPT

Ghi chú: Quỹ phát triền KHCN (3 – 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp)

Chương trình 10

Tên chương trình: Chương trình KHCN của Sở KHCN của các Tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương

Đơn vị chủ trì: Sở KHCN các Tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương

Share