Công đoàn Khoa

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Viễn Thông 2

 • Nhiệm kỳ 2023 – 2028
  • Chủ tịch: Nguyễn Văn Hiền
  • Ủy viên 1: Phạm Quốc Hợp
  • Ủy viên 2: Nguyễn Thị Thu Thủy
   • Quyết định công nhận số 23/QĐ-CĐHVCS ngày 04/11/2022: PDF
 • Nhiệm kỳ 2018 – 2023
  • Chủ tịch: Phạm Minh Quang
  • Ủy viên 1: Phạm Quốc Hợp
  • Ủy viên 2: Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nhiệm kỳ 2012 – 2017
  • Chủ tịch: Lê Chu Khẩn
  • Ủy viên 1: Phạm Quốc Hợp
  • Ủy viên 2: Nguyễn Thị Thu Thủy
Share