Hệ Đào Tạo

Ngành Kỹ Thuật Điện, Điện tử và Viễn Thông

  • Chuyên ngành: Kỹ Thuật Viễn Thông (Telecommunication Engineering)
  • Mã số: 60.52.02.08
  • Trình độ đào tạo: thạc sĩ và tiến sĩ

Ngành kỹ thuật điện tử truyền thông

  • Trình độ đào tạo: đại học hệ chính quy
  • Trình độ đào tạo: cao đẳng hệ chính quy
Share