Thông báo mời viết bài tham dự Hội nghị và Triển lãm Quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 6 (VCCA-2021)

Hội Tự động hóa Việt Nam định kỳ 2 năm một lần tổ chức Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA) với mục đích tạo cơ hội cho các nhà khoa học tham gia Hội nghị để trình bày các công trình nghiên cứu, trao đổi học thuật và định hướng nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Tự động hóa cho nước nhà, đồng thời tạo điều kiện kết nối các nhà khoa học với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tế sản xuất, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam.
      Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ VI về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA 2021) sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vào tháng 11/2021 với chủ đề: Điều khiển và Tự động hóa trong chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, Thông minh – Sáng tạo”.
    1. Các chủ đề chính của Hội nghị:
 – Tự động hóa: Cảm biến và cơ cấu chấp hành, I/O thông minh; Hệ thống tự động hóa tích hợp toàn diện..
 – Điều khiển học: Lý thuyết hệ thống; Lý thuyết điều khiển; Hệ phi tuyến; Các hệ rời rạc, hệ lai….
 – Ứng dụng: Các giải pháp chuyển đổi số: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; Thành phố thông minh
    2. Các mốc thời gian: 
 – Nộp toàn văn báo cáo: 15/3/2021 – 31/7/2021.
 – Thông báo chấp nhận bài: 31//8/2021 – 15/9/2021.
 – Nộp bài đã hoàn thiện: 30/9/2021 – 05/10/2021.
 – Đăng ký tham dự Hội nghị: 06/10/2021 – 03/11/2021.
 – Hội nghị: 05 – 06/11/2021.
Thông tin chi tiết xem tại đây.

Share