Tài khoản truy cập Thư viện số của Học viện

Tài khoản truy cập Thư viện số của Học viện

Thư viện Học viện đã cung cấp tài khoản truy cập Thư viện số cho sinh viên từ khóa 2017 đến khóa 2020 tại Học viện cơ sở tại địa chỉ:  http://dlib.ptit.edu.vn

Tài khoản truy cập cụ thể:

  1.  Đối với sinh viên các khóa từ 2017 đến 2019: có thay đổi so với trước đây.
    • Tài khoản đăng nhập: msv+@student.ptithcm.edu.vn
    • Mật khẩu: msv (mã sinh viên viết thường), chỉ xem tài liệu trực tuyến.
  2. Đối với sinh viên các khóa 2020.

Trường hợp không truy cập được đến Thư viện số của Học viện, sinh viên liên hệ Thư viện Học viện Cơ sở tại email: ngvdan@ptithcm.edu.vn để được giải quyết.

Share