LAB Thông Tin Vô Tuyến (WCOMM Lab)

GIỚI THIỆU

Lab thông tin vô tuyến do PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo thành lập năm 2010 và định hướng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thông tin vô tuyến, đặc biệt ở lớp vật lý.

Các hướng nghiên cứu hiện tại bao gồm: thu thập năng lượng vô tuyến, bảo mật lớp vật lý, vô tuyến nhận thức, và kỹ thuật chuyển tiếp

LIÊN HỆ

NHÂN SỰ

Nghiên cứu viên chính

PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  • Hướng nghiên cứu: thông tin vô tuyến, kỹ thuật chuyển tiếp, kỹ thuật MIMO, kỹ thuật vô tuyến nhận thức, thu thập năng lượng
  • Email: baovnq@ptithcm.edu.vn
Trang chủ » LAB Thông Tin Vô Tuyến (WCOMM Lab)
Share