LAB Thông Tin Vô Tuyến (WCOMM Lab)

GIỚI THIỆU Lab thông tin vô tuyến do PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo thành lập năm 2010 và định hướng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thông tin vô tuyến, đặc biệt ở lớp vật lý. Các hướng nghiên cứu hiện tại bao gồm: thu thập năng lượng vô … Đọc tiếp LAB Thông Tin Vô Tuyến (WCOMM Lab)