NGHIÊN CỨU

Đề tài và Dự án

ĐANG TRIỂN KHAI

Đề tài NAFOSTED

 • Tên đề tài: Nâng cao hiệu năng bảo mật lớp vật lý trong mạng thu thập năng lượng vô tuyến
 • Cấp quản lý: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2019-2021
 • Chủ trì đề tài: PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Đề tài NAFOSTED

 • Tên đề tài: Nâng cao hiệu năng mạng vô tuyến chuyển tiếp sử dụng các giao thức truyền đa chặng cộng tác dưới sự tác động của giao thoa đồng kênh và suy giảm phần cứng
 • Cấp quản lý: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2018-2020
 • Chủ trì đề tài: TS. Trần Trung Duy

Đề tài ASEAN IVO

 • Tên đề tài: Research and development on short distance communication and imaging for applications in ASEAN region
 • Cấp quản lý: ASEAN IVO
 • Thời gian thực hiện: 2016-2019
 • Chủ trì đề tài: PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

ĐÃ HOÀN THÀNH

Đề tài NAFOSTED

 • Tên đề tài: Cải thiện hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng công nghệ thu thập năng lượng
 • Cấp quản lý: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2015-2017
 • Chủ trì đề tài: PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Đề tài NAFOSTED

 • Tên đề tài: Đánh giá hiệu năng mạng vô tuyến chuyển tiếp dưới ảnh hưởng của suy hao phần cứng
 • Cấp quản lý: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2015-2017
 • Chủ trì đề tài: TS. Trần Trung Duy

Đề tài NAFOSTED

 • Tên đề tài: Nghiên cứu và đánh giá các kỹ thuật cải thiện chất lượng cho hệ thống truyền thông truyền tiếp trong môi trường vô tuyến thông minh
 • Cấp quản lý: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2013-2015
 • Chủ trì đề tài: PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Đề tài Sở KHCN TP. HCM

 • Tên đề tài: Khảo sát thực trạng sử dụng phổ tần số nghiên cứu cải thiện hiệu suất và đề xuất các giải pháp sử dụng tần số động cho công nghệ vô tuyến nhận thức
 • Cấp quản lý: Sở Khoa Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian thực hiện: 2011-2014
 • Chủ trì đề tài: TS. Lê Quốc Cường và TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Đề tài  NAFOSTED

 • Tên đề tài: Thiết kế và phân tích chất lượng mạng relay hợp tác trong môi trường cơ hội truy nhập tần số.
 • Cấp quản lý: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2011-2013
 • Chủ trì đề tài: TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo
Share