NGHIÊN CỨU

Bên cạnh công tác đào tạo, Khoa Viễn Thông 2 rất chú trọng công tác nghiên cứu của giảng viên và sinh viên, và tích cực tham gia các hoạt động học thuật của cộng đồng.

  • Về công tác nghiên cứu của giảng viên: Các giảng viên của Khoa đã tham gia rất nhiều các đề tài cấp quốc tế (ASEAN IVO), quốc gia (Nafosted), cấp Bộ và cấp Thành Phố
  • Về công tác nghiên cứu của sinh viên: Sinh viên của Khoa tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu cấp Học viện, các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, và quốc tế (ITU, ASEAN)

Về hoạt động học thuật cộng đồng: Khoa đã tổ chức rất nhiều hội nghị quốc gia, quốc tế và các tạp chí quốc gia uy tín như

  • Hội nghị quốc gia: REV ECIT
  • Hội nghị quốc tế: ATC, NICS, ComManTel, SigTelCom
  • Tạp chí uy tín quốc gia: REV-JEC