KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2017 NGÀNH ĐTTT

Theo kế hoạch 217/KH-GV ngày 24/9/2020, Khóa 2017 ngành điện tử truyền thông, chuẩn bị đi thực tập với thời gian như sau:

– 24/5-6/6/2021: sinh viên đăng ký đề tài TTTN và liên hệ nơi TTTN

– 21/6-27/6/2021: gửi bảng tổng hợp TTTN cho phòng Giáo vụ

– 12/7-8/8/2021: tính thời gian TTTN (4 tuần)

– 23/8-29/8/2021: chấm báo cáo TTTN.

Share