[Tuyển dụng] Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK)

Trung tâm Nghiên c?u Công ngh? m?ng Viettel (VTTEK), tr?c thu?c T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i (Viettel), là ??n v? duy nh?t t?i Vi?t Nam nghiên c?u, phát tri?n và kinh doanh toàn b? thi?t b? h? t?ng vi?n thông (2G, 3G, 4G, 5G…) t? l?p truy nh?p, l?p m?ng lõi ??n l?p lõi ?ng d?ng.

V?i g?n 400 k? s? làm vi?c d??i s? b?o tr? c?a T?p ?oàn Viettel, VTTEK ?ã cho ra ??i nh?ng s?n ph?m công ngh? m?ng Lõi mà t? tr??c t?i nay, h? th?ng vi?n thông c?a Vi?t Nam ??u ph?i mua ngoài t? các nhà s?n xu?t l?n trên th? gi?i. Nh?ng s?n ph?m này hi?n nay ch? có m?t s? T?p ?oàn công ngh? l?n trên th? gi?i cung c?p là Huawei, Ericsson, Zte, Amdoc…

Trung tâm Nghiên c?u Công ngh? m?ng Viettel (VTTEK) – T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i, ?ang tuy?n d?ng k? s? phát tri?n t?i H? Chí Minh, chi ti?t nh? sau:

 1. K? s? phát tri?n ph?n m?m (C, C++/Java/Erlang).
 2. K? s? nghiên c?u giao th?c m?ng vi?n thông.
 3. K? s? phát tri?n FPGA/DSP.
 4. K? s? phát tri?n ph?n m?m h? th?ng.
 5. K? s? phát tri?n ph?n m?m giao th?c m?ng.

B?ng mô t? và yêu c?u công vi?c cho t?ng v? trí: t?i ?ây.

QUY?N L?I:

– Thu nh?p: 1000$ => 5000$ (Tùy vào n?ng l?c và kinh nghi?m).

– Ti?n phúc l?i các ngày: 30/4, 2/9, 22/12, t?t d??ng, t?t âm l?ch.

– Ngh? mát hàng n?m & phúc l?i khác.

??a ?i?m làm vi?c: T?ng 7, tòa nhà N06, H?m 158 ???ng Hoàng Hoa Thám, qu?n Tân Bình, TP H? Chí Minh.

B?n nào quan tâm xin g?i CV v? ??a ch? Email: chinhvd@gmail.com ho?c liên h? tr?c ti?p Anh Chính qua s? ?i?n tho?i: 0986191212.

 

Hits: 304

Thông tin tuyển dụng: Renesas Trainee Recruitment

Zalo_ScreenShot_12_1_2017_1356317

NMD times, serif; font-size: 16px;”>I. Opening position

 • 15 Software Design Trainees (Embedded)
 • 12 Hardware Design Trainees (Logic/Physical/DFT)

II. Parajumpers Lightweight UGO Veste Working Condition

 • Working hour: at least 2.5 working days per week from Mondays to Fridays, from 8am to 5pm
 • Training allowance
 • 24/7 accident insurance
 • Free lunch every working day
 • Join real projects of cutting edge technologies in IC design and embedded system
 • Opportunities to become permanent engineers through direct entry scheme

III. Requirement

 • University students in 3rd year and above with with major in Electronics, Telecoms, ROSHE LD-1000 QS Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Canada Goose France Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System
 • Long-term working commitment (at least 2 years)

IV. Recruitment schedule

V. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Mens Air Max Shoes
Ltd. Air Jordan 4 (IV) (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), NIKE ZOOM KD 9 specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE),

Hits: 31

Thông tin tuyển dụng: Renesas Engineer Recruitment

Zalo_ScreenShot_12_1_2017_1356317

I. Opening position

 • 35 Software Design Engineers (Embedded)
 • 50 Hardware Design Engineers (Logic/Physical/DFT)

II. Requirement

 • University graduates from 2016 to March 2017 with major in Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System
 • Long-term working commitment (at least 2 years)

III. Recruitment schedule

IV. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Ltd. (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE), Office Automation (OA) and Information Communication Technology (ICT) applications to help shape a limitless future.

Hits: 23

[Thông tin thực tập tốt nghiệp] Vv cử đoàn sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại TT Mạng lưới MobiFone miền Nam

 • Russell Wilson helvetica, Curry Due Bambini sans-serif;”>Danh sách sinh viên th?c t?p t?i TT M?ng l??i MobiFone mi?n Nam: nike air max 2017 femme rouge helvetica,

  Hits: 39

[Thông tin thực tập tốt nghiệp] Vv cử đoàn sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại VNPT-NET

 • New Balance 998 femme helvetica,

  Hits: 25

Tham gia kênh thông tin Viber của Văn Phòng Khoa Viễn Thông 2

Thân chào các b?n Sinh Viên ngành K? Thu?t ?i?n T? – Truy?n Thông,

?? có th? nhanh chóng ??a thông tin c?p nh?t ??n các b?n, V?n Phòng Khoa Vi?n Thông 2 m? nhóm chat (group chat) trên ph?n m?m Viber mà các thành viên là các b?n sinh viên và các Th?y/Cô.

Nhóm chat có tên: KVT2: Sinh Viên.

M?c ?ích c?a nhóm là ?? trao ??i thông tin t?c th?i, có th? bao g?m: thông tin giáo v?, thông tin h?c b?ng, l?ch ngh? h?c t? V?n Phòng Khoa.

Các em c?ng có th? g?i các câu h?i th?c m?c liên quan ??n Khoa và/ho?c các Th?y/Cô trên ?ây. Nghiêm c?m qu?ng cáo và các n?i dung không phù h?p.

V?n Phòng Khoa khuy?n khích các em cài ??t ph?n m?m Viber trên di ??ng c?a các em t?i https://www.viber.com/ và click vào link sau ?? tham gia nhóm:

https://invite.viber.com/?g=nLF0jjgPP0YLKAcrk62_6Pgd8CiZO33W

Thân m?n,

V?n Phòng Khoa Vi?n Thông 2.

Hits: 22

Bản tin về giải thưởng Exemplary Reviewer của Hiệp hội Điện – Điện tử Hoa Kỳ (IEEE)

V?a qua, TS. Tr?n Trung Duy, Khoa Vi?n thông 2 – H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh ?ã vinh d? nh?n ???c b?ng khen Exemplary Reviewer c?a Hi?p h?i ?i?n – ?i?n t? Hoa K? (IEEE).

?ây là gi?i th??ng h?ng n?m nh?m vinh danh các nhà ph?n bi?n có ?óng góp l?n cho các t?p chí ???c xu?t b?n b?i Hi?p h?i ?i?n – ?i?n t? Hoa K? (IEEE).

V?i các ?óng góp trong n?m 2016, TS. Tr?n Trung Duy ?ã vinh d? nh?n ???c hai b?ng khen Exemplary Reviewer c?a các t?p chí IEEE Transactions on Communications và IEEE Communications Letters.

Hits: 293

Quyết định Vv Ban hành KH đào tạo toàn khóa hệ ĐHTX khóa 2017 hệ 02 năm

 • K? ho?ch ?ào t?o chi ti?t: t?i ?ây.

 

Hits: 43

Quyết định Vv ban hành KH đào tạo toàn khóa ĐHTX khóa 2017

 • K? ho?ch ?ào t?o chi ti?t: t?i ?ây.

Hits: 35

[Thông tin thực tập tốt nghiệp] Công văn 171/CV-HVCS Vv cử đoàn sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại VNPT-NET

Hits: 158

Quyết định V/v Phê duyệt danh sách SV miễn học, miễn thi môn GDQP Hệ ĐHTX

 • Danh sách sinh viên ???c xét mi?n h?c/mi?n thi môn GDQP H? ??i h?c T? xa: t?i ?ây.

Hits: 10

1 2 3 7